fbpx Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok - privat | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Versjon 3.0

 

1.  Bruksrettens omfang

1.1  Generelt

Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til Clue digital ordbok ("Programvaren"), som nærmere beskrevet i Avtalen og i disse abonnementsvilkårene. Leverandøren forbeholder seg for øvrig samtlige rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon.

Bruksrettens omfang avhenger av avtaletypen. Den enkelte avtaletypen er nærmere beskrevet nedenfor:

 

1.2  Tilgang til Leverandørens installasjon ("Clue Online")

Bruksretten gir Kunden tilgang til Programvaren slik denne er installert og driftet hos Leverandøren. Tilgangen gis via de ulike tekniske plattformene som Leverandøren støtter til enhver tid, så som nærmere angitte nettlesere på PC og Mac, eller applikasjoner på nettbrett og mobiltelefon (iOs og Android). En oppdatert oversikt over de tekniske plattformene som Leverandøren støtter, finnes på Leverandørens nettside på www.clue.no.

 

1.3   Lokal installasjon ("Clue Offline")

Bruksretten gir Kunden rett til å installere Programvaren på sin(e) datamaskin(er). Med datamaskiner menes både PC og Mac, men kun slike som kan kjøre Programvaren.

Kundens bruksrett forutsetter at Kunden til enhver tid benytter utstyr og programvare som er godkjent av Leverandøren til bruk sammen med Programvaren. En oppdatert oversikt over utstyr og programvare som Leverandøren til enhver tid har godkjent, finnes på Leverandørens nettside på www.clue.no. Dersom Kunden ønsker å benytte Programvaren sammen med utstyr og programvare som ikke er godkjent av Leverandøren, gjøres dette for Kundens regning og risiko.

 

1.4   Enkeltlisens(er) til privat bruk

Bruksretten gjelder for det antall brukere som det er kjøpt enkeltlisens(er) for. Enkeltlisens(er) kan være "Clue Online" eller "Clue Offline", som nærmere avtalt mellom Kunde og Leverandør.

En enkeltlisens kan bare benyttes av én navngitt bruker. Hvis Kunden er en enkeltperson, gjelder bruksretten kun for denne personen. Lokal installasjon ("Clue Offline") kan bare skje på én datamaskin.
 

2. Bruksrettens varighet og opphør

2.1 Ikrafttredelse, suspensjon og opphør av bruksretten

Kundens bruksrett trer i kraft ved bestilling.

Bruksretten for "Clue Online"-abonnement forutsetter at Kunden opprettholder gyldig abonnementsavtale for Programvaren, slik at bruksretten vil opphøre samtidig med at avtalen opphører iht. pkt. 7 nedenfor.  Dersom Kunden unnlater å betale abonnementsavgift på forfall, suspenderes bruksretten uten varsel.

Ved opphør av bruksretten skal Kunden umiddelbart stanse all bruk og avinstallere Programvaren.

 

2.2 Lisensnøkler og tekniske beskyttelsesmekanismer

Kunden mottar lisensnøkler og/eller påloggingsinformasjon som gir tilgang til å bruke Programvaren i tråd med bruksretten beskrevet i pkt. 1, jf. pkt. 2.1. Tilgangen gjelder Programvaren i den versjon som gjelder på tidspunktet for mottak av lisensnøklene.

Dersom bruksretten omfatter installasjon hos Kunden ("Clue Offline"), skal Leverandøren gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden gjennom en lenke i lisensbeviset, og Kunden har selv ansvaret for å installere Programvaren.

 

2.3 Godkjent utstyr og programvare

Kunden har ikke rett til å foreta endringer, modifikasjoner og tilpassinger i Programvaren ut over det som er beskrevet i pkt. 5 siste ledd.

 

2.4 Tekniske beskyttelsesmekanismer

Programvaren inneholder tekniske beskyttelsesmekanismer som blant annet forhindrer flere brukere enn det er kjøpt bruksrett for til Programvaren. Det er forbudt å omgå eller forsøke å omgå disse tekniske beskyttelsesmekanismene.

 

3.Oppdatering, feilretting og support

3.1 Nye versjoner

Nye versjoner av "Clue Online" vil bli publisert løpende av Leverandøren uten særskilt varsel til Kunden.

 Bruksrett til "Clue Offline" gir ikke Kunden rett til å motta nye versjoner av Programvaren.

 

 3.2 Retting av feil

Dersom det oppstår feil i Programvaren, vil Leverandøren rette disse så snart det er praktisk mulig, med mindre slik retting påfører Leverandøren urimelig ulempe eller kostnad.

 

3.3 Support

Abonnement på "Clue Online" gir Kundens brukere rett til fri support på Programvaren. Med support menes veiledning fra Leverandøren til Kunden eller Kundens brukere i bruk av Programvaren.

Supporthenvendelser fra Kunden til Leverandøren skal rettes til Leverandørens supportorganisasjon. Leverandørens supportorganisasjon har ansvaret for å besvare og følge opp supporthenvendelser.

Bruksrett til "Clue Offline" gir ikke tilgang til support.

 

4. Priser og betaling

4.1 Clue Online

Abonnementsavgift for Programvaren betales forskuddsvis ved bestilling. Avtalt abonnementsavgift gjelder for første avtaleperiode (1 måned eller 12 måneder iht. avtalen), og kan for påfølgende avtaleperioder endres av Leverandøren på grunnlag av endringer i Leverandørens alminnelige prisliste. Økning i avgift som går ut over økningen i konsumprisindeksen krever særskilt varsel fra Leverandøren til Kunden.

 

4.2 Clue Offline

Vederlag for bruksrett til Programvaren betales forskuddsvis ved bestilling.

 

5. Kundens øvrige forpliktelser

Kunden kan ikke gjøre Programvaren (verken "Clue Online" eller "Clue Offline") tilgjengelig for et større antall brukere enn det som bruksretten dekker.

Kunden plikter å oppbevare lisensnøkler og påloggingsinformasjon på en forsvarlig måte, slik at det ikke kan kopieres av uvedkommende. Videre plikter Kunden å sørge for at alle brukere er oppmerksomme på at bruksretten ikke gir anledning til å kopiere Programvaren over på andre datamaskiner enn de som abonnementsavtalen omfatter. Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk foretatt av egne brukere, uansett om Kunden var klar over misbruket eller ikke.

Dersom Programvaren er installert på en datamaskin som Kunden selger eller på annen måte mister rådigheten over, opphører samtidig retten til å bruke Programvaren på den aktuelle datamaskinen. Programvaren skal slettes fra datamaskinen forut for salget. Kunden plikter å underrette eventuelle kjøpere eller andre som disponerer en datamaskin etter avtale med Kunden, om plikten til å slette Programvaren og at det er ulovlig å kopiere eller bruke Programvaren ut over det som følger av abonnementsvilkårene.

Kunden har ikke rett til å foreta endringer, modifikasjoner eller tilpasninger i Programvaren ut over det som følger av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 39i.

 

6. Overdragelse og endring

Leverandøren har rett til å overdra sine plikter og rettigheter etter denne avtalen til annet selskap innenfor samme konsern.

Kunden har ikke rett til å overdra bruksretten eller sine øvrige plikter og rettigheter etter abonnementsavtalen, med mindre Leverandøren har samtykket til overdragelse eller slik rett følger av lov.

 

7. Varighet og opphør

7.1 Clue Online

Avtalen trer i kraft på den dato som følger av pkt. 2.1.

Avtalen varer i en periode på 1 – ett – år eller 1 – én – måned som valgt av Kunden under bestilling. Avtalen fornyes deretter automatisk for en tilsvarende periode av gangen, med mindre avtalen sies opp av Kunden før belasting/fakturering for ny periode. Allerede belastet/fakturert beløp refunderes ikke.

Dersom avtalen blir sagt opp opphører bruksretten, jf. pkt. 2.1.

 

7.2 Clue Offline

Avtalen trer i kraft på den dato som følger av pkt. 2.1.

 

8. Behandling av personopplysninger

Gjennomføring av Avtalen forutsetter at Leverandøren kan behandle personopplysninger om Kunden blant annet for å kontrollere at abonnementsavtalens vilkår er oppfylt. Kunden bekrefter at personopplysningene er oppgitt frivillig.

Behandlingsansvarlig er Clue Norge AS v/daglig leder. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre dette er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen som nevnt. Kunden kan kreve innsyn i sine personopplysninger, retting av uriktige personopplysninger og på nærmere vilkår sletting av personopplysningene.

Clue Norge AS' behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i Personvernpolicy for Clue Online.

 

9.   Leverandørens rettigheter til Programvaren

Leverandøren har på grunnlag av opphavsrett, databaserettigheter og særskilt disposisjonsrett en enerett til å disponere over Programvaren og tilhørende dokumentasjon. Kunden får utelukkende slik bruksrett til Programvaren som er angitt i abonnementsvilkårene.

 

 

10. Mislighold

Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes force majeure eller forhold som den andre part er ansvarlig for. Ved mislighold kan den krenkede part holde tilbake sin ytelse, men ikke åpenbart mer enn det som er påkrevd i forhold til misligholdet.

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap med følgende begrensninger:

A.     Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

B.     Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste og tapt forventet besparelse, dekkes ikke.

C.    Erstatningskrav rettet mot Leverandøren kan ikke overstige den årlige abonnementsavgift for inneværende år og uansett ikke overstige NOK 50.000. Tilsvarende begrensning gjelder ikke for Leverandørens krav mot Kunden som følge av at Kunden krenker eller medvirker til å krenke Leverandørens immaterielle rettigheter.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Uten hensyn til det som tidligere er nevnt, aksepterer Kunden å betale en konvensjonalbot dersom Kunden krenker eller medvirker til å krenke Leverandørens immaterielle rettigheter til Programvaren. Konvensjonalboten settes til NOK 10 000 per ulovlige eksemplar av eller ulovlige tilgang til Programvaren. Leverandøren kan velge å kreve erstatning etter 2. og 3. avsnitt i dette punktet istedenfor konvensjonalbot.

 

11. Henvendelser

Alle henvendelser fra Leverandøren til Kunden vedrørende denne avtalen vil bli rettet til den kontaktpersonen som Kunden har oppgitt ved bestilling. Kunden kan endre sin kontaktperson ved skriftlig meddelelse til Leverandøren.

 

12. Tvisteløsning og verneting

Tvist mellom partene om virkning, innhold eller gjennomføring av denne avtalen, søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppstod avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Avtalen er underlagt norsk rett.