fbpx Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok - bedrift | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Versjon 3.0 (Gjelder bedrifter. Egne abonnementsvilkår for private brukere.)

1.  Bruksrettens omfang

1.1  Generelt

Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til Clue digital ordbok ("Programvaren"), som nærmere beskrevet i Avtalen og i disse abonnementsvilkårene. Leverandøren forbeholder seg for øvrig samtlige rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon. Bruksrettens omfang avhenger av avtaletypen. Den enkelte avtaletypen er nærmere beskrevet nedenfor:

 

1.2  Tilgang til Leverandørens installasjon ("Clue Online")

Bruksretten gir Kunden tilgang til Programvaren slik denne er installert og driftet hos Leverandøren. Tilgangen gis via de ulike tekniske plattformene som Leverandøren støtter til enhver tid, så som nærmere angitte nettlesere på PC og Mac, eller applikasjoner på nettbrett og mobiltelefon (iOs og Android). En oppdatert oversikt over de tekniske plattformene som Leverandøren støtter, finnes på Leverandørens nettside på www.clue.no.

 

1.3  Lokal installasjon ("Clue Offline")

Bruksretten gir Kunden rett til å installere Programvaren på sine datamaskiner. Kunden kan installere Programvaren i nettverk med tilhørende klientinstallasjoner og/eller som enkeltinstallasjoner på datamaskiner disponert av Kunden. Med datamaskiner menes både PC og Mac, men kun slike som kan kjøre Programvaren.

Kundens bruksrett forutsetter at Kunden til enhver tid benytter utstyr og programvare som er godkjent av Leverandøren til bruk sammen med Programvaren. En oppdatert oversikt over utstyr og programvare som Leverandøren til enhver tid har godkjent, finnes på Leverandørens nettside på www.clue.no. Dersom Kunden ønsker å benytte Programvaren sammen med utstyr og programvare som ikke er godkjent av Leverandøren, gjøres dette for Kundens regning og risiko.

 

1.4  Enkeltlisens(er)

Bruksretten gjelder for det antall brukere som det er kjøpt enkeltlisens(er) for. Kunden kan bare gi brukertilgang til sine egne ansatte, som må være navngitte enkeltpersoner. Enkeltlisens(er) kan være "Clue Online" og/eller "Clue Offline", som nærmere avtalt mellom Kunde og Leverandør.

En enkeltlisens kan bare benyttes av én navngitt bruker. Dersom Kunden benytter server-klient-installasjon, kan hver enkeltlisens bare benyttes på én navngitt brukers arbeidsområde. Kunden står fritt til å overføre tilgangen til andre navngitte ansatte.

Hvis Kunden er en enkeltperson, gjelder bruksretten kun for denne personen. Lokal installasjon kan bare skje på én datamaskin.

 

1.5 Total Offline Pluss

Total Offline Pluss omfatter bruksrett for Kundens ansatte. En slik avtale gir bruksrett til både "Clue Online" og "Clue Offline".

Total Offline Pluss forutsetter at Kunden tegner abonnement for samtlige av sine ansatte, og at antallet lisensierte brukere derfor minimum må tilsvare samtlige ansatte hos Kunden, alternativt antallet datamaskiner disponert av Kunden, dersom dette antallet er lavere.

Dersom bruksretten iht. Avtalen er avgrenset til enkelte av Kundens lokasjoner, må antallet lisensierte brukere dekke antall ansatte eller datamaskiner på disse lokasjonene.

 

1.6 Total Online

Total Online omfatter bruksrett til "Clue Online" for Kundens ansatte.

Total Online forutsetter at Kunden tegner abonnement for samtlige av Kundens ansatte, og at antallet lisensierte brukere derfor minimum må tilsvare samtlige ansatte hos Kunden. 

Dersom bruksretten i hht. Avtalen er avgrenset til enkelte av Kundens lokasjoner, må antallet lisensierte brukere dekke antall ansatte eller datamaskiner på disse lokasjonene.

 

1.7 Total Akademisk

Total Akademisk tilsvarer Total Offline Pluss, men slik at Kunden må være en offentlig eller privat undervisningsinstitusjon. Antall brukere må minimum tilsvare totalt antall studenter hos Kunden, og bruksretten omfatter Kundens studenter og ansatte.

 

1.8 Total Skole

Total Skole tilsvarer Total Offline Pluss, men slik at Kunden må være en offentlig eller privat undervisningsinstitusjon (barneskole, ungdomsskole eller videregående skole). Antall brukere må minimum tilsvare totalt antall elever hos Kunden, og bruksretten omfatter Kundens elever og ansatte.

 

2. Bruksrettens varighet og opphør

2.1 Ikrafttredelse, suspensjon og opphør av bruksretten

Kundens bruksrett trer i kraft ved bestilling, med mindre en annen dato er angitt i Avtalen.

Bruksretten forutsetter at Kunden opprettholder gyldig abonnementsavtale for Programvaren, slik at bruksretten vil opphøre samtidig med at avtalen opphører i hht. pkt. 8 nedenfor. Ved opphør av avtalen opphører Kundens bruksrett til så vel "Clue Online" som "Clue Offline".

Hvis Kunden misligholder vilkårene i abonnementsvilkårene, herunder unnlater å overholde bestemmelser om bruksrett eller å foreta betaling av forfalte beløp, kan Leverandøren med 14 dagers skriftlig varsel suspendere bruksretten midlertidig eller bringe bruksretten til opphør. Bruksretten skal likevel ikke suspenderes eller opphøre hvis Kunden innen utløpet av de 14 dagene betaler forfalte beløp eller dokumenterer at bruken er brakt i overensstemmelse med abonnementsavtalen, evt. innen samme frist inngår endret abonnementsavtale og betaler tilleggsvederlag for utvidet bruk som angitt i pkt. 5.

Dersom abonnementet kun gjelder "Clue Online" og abonnementsavgiften betales per måned, jf. pkt. 4, suspenderes bruksretten uten varsel dersom abonnementsavgiften ikke blir betalt. Ved opphør av bruksretten skal Kunden umiddelbart stanse all bruk og avinstallere Programvaren.

 

2.2 Lisensnøkler og tekniske beskyttelsesmekanismer

Kunden mottar lisensnøkler og/eller påloggingsinformasjon som gir tilgang til å bruke Programvaren i tråd med bruksretten beskrevet i pkt. 1, jf. pkt. 2.1. Tilgangen gjelder Programvaren i den versjon som gjelder på tidspunktet for mottak av lisensnøklene.

Dersom bruksretten omfatter installasjon hos Kunden ("Clue Offline"), skal Leverandøren gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden gjennom en lenke i lisensbeviset, og Kunden har selv ansvaret for å installere Programvaren.

 

2.3 Godkjent utstyr og programvare

Kunden har ikke rett til å foreta endringer, modifikasjoner og tilpassinger i Programvaren ut over det som er beskrevet i pkt. 6 siste ledd.

 

2.4 Tekniske beskyttelsesmekanismer

Programvaren inneholder tekniske beskyttelsesmekanismer som blant annet forhindrer flere brukere enn det er kjøpt bruksrett for til Programvaren. Det er forbudt å omgå eller forsøke å omgå disse tekniske beskyttelsesmekanismene.

 

3. Oppdatering, feilretting og support

3.1 Nye versjoner

Leverandøren vil minimum én gang per år utgi ny versjon av Programvaren, som omfatter feilretting og oppdatering av innhold og/eller funksjonalitet i Programvaren. Så lenge Kunden har bruksrett til Programvaren, jf. pkt. 2.1, har Kunden rett til å ta i bruk nye versjoner av Programvaren.

Nye versjoner av "Clue Offline" vil bli gjort tilgjengelig for Kunden, slik at Kunden selv kan foreta nedlasting og installasjon. Kunden kan også via innstillinger i Programvaren tillate automatisk nedlasting og installasjon av nye versjoner.

Nye versjoner av "Clue Online" vil bli publisert løpende av Leverandøren uten særskilt varsel til Kunden.

 

3.2 Retting av feil

Dersom det oppstår feil i Programvaren, vil Leverandøren rette disse så snart det er praktisk mulig, med mindre slik retting påfører Leverandøren urimelig ulempe eller kostnad.

Ved varsling av feil skal Leverandøren innen to virkedager gi Kunden tilbakemelding om forventet rettetid. Feil som har betydning for Kundens bruk av Programvaren, skal forsøksvis utbedres innen 14 virkedager. Øvrige feil i Programvaren skal rettes ved første påfølgende nye versjon av Programvaren, forutsatt at Leverandøren i tide er gjort kjent med feilen.

Hvis Kunden underretter Leverandøren om feil eller mangel i innholdet i ordbøkene, skal Leverandøren rette opp feilen i første påfølgende versjon. Leverandøren skal så langt det er rimelig oppdatere ordbøkene med ord og termer som Kunden mener bør være med og som har interesse for andre enn Kunden. Dessuten skal Leverandøren så langt det er rimelig være Kunden behjelpelig med oversettelser av ord og termer som ikke finnes i ordbøkene.

 

3.3 Support

Abonnementsavtalen gir Kundens brukere rett til fri support på Programvaren. Med support menes veiledning fra Leverandøren til Kunden eller Kundens brukere i bruk av Programvaren. Supporthenvendelser fra Kunden til Leverandøren skal rettes til Leverandørens supportorganisasjon. Leverandørens supportorganisasjon har ansvaret for å besvare og følge opp supporthenvendelser.

 

4. Priser og betaling

4.1 Abonnementsavgift

Abonnementsavgift for Programvaren avtales ved bestilling. Abonnementsavgiften betales forskuddsvis per år eller per måned, som nærmere angitt i Avtalen. Betaling per måned kan ikke avtales for abonnement som omfatter "Clue Offline".

 

4.2 Betaling

Ved årlig betaling forfaller avgiften for første års abonnement til betaling 14 dager etter at Programvaren er gjort tilgjengelig for Kunden, med mindre annet er særskilt avtalt. Den årlige avgiften faktureres deretter forskuddsvis for 12 måneder av gangen. Kunden aksepterer at Leverandøren helt eller delvis kan overdra kravet på abonnementsavgift.

Ved betaling per måned vil Leverandøren belaste Kunden forskuddsvis for én måned av gangen.

 

4.3 Prisendring

Avtalt abonnementsavgift gjelder for første avtaleperiode (1 måned eller 12 måneder), og kan deretter endres av Leverandøren på grunnlag av endringer i Leverandørens alminnelige prisliste. Økning i abonnementsavgift som går ut over økningen i konsumprisindeksen krever særskilt varsel fra Leverandøren til Kunden. 

 

5. Kontroll

Leverandøren har med ti virkedagers skriftlig varsel, rett til å be Kunden om å redegjøre for antall brukertilganger eller installasjoner av Programvaren, samt antall ansatte/datamaskiner som Kunden har på tidspunktet for forespørselen. Kunden innestår for at de opplysningene som inngår i Kundens redegjørelse er korrekte.

Dersom Leverandøren ikke innen fristen mottar en slik redegjørelse har Leverandøren rett til, enten selv eller ved en representant, å undersøke i Kundens lokaler innenfor normal arbeidstid hvordan Programvaren er tilgjengeliggjort, samt hvor mange ansatte/datamaskiner som har tilgang til Programvaren. Kunden plikter å yte rimelig medvirkning til dette.

Dersom Kundens redegjørelse eller Leverandørens gjennomgang viser at Kundens bruk av Programvaren ikke er i henhold til avtalen, f.eks. ved at antallet ansatte, datamaskiner eller installasjoner er større enn det antallet som bruksretten omfatter, skal Kunden erstatte Leverandørens utgifter pådratt i forbindelse med gjennomgangen. Kunden skal videre betale abonnementsavgift for den perioden hvor mangelen har forekommet. Abonnementsavgiften beregnes iht. pkt. 4, med et tillegg på 20 % for denne perioden. Dersom Kunden ønsker å opprettholde utvidet bruk, kan Kunden be om en endring av abonnementet iht. pkt. 7 nedenfor, forutsatt at vilkårene for slik endring er oppfylt.

 

6. Kundens øvrige forpliktelser

Kunden kan ikke gjøre Programvaren (verken "Clue Online" som "Clue Offline") tilgjengelig for andre enn egne ansatte/studenter/elever, eller for et større antall brukere enn det som bruksretten dekker. Dersom abonnementet er begrenset til enkelte lokasjon(er), kan ikke Kunden gjøre Programvaren tilgjengelig for sine ansatte/studenter/elever på andre lokasjoner.

Kunden plikter å oppbevare lisensnøkler og påloggingsinformasjon på en forsvarlig måte, slik at det ikke kan kopieres av uvedkommende. Videre plikter Kunden å sørge for at alle ansatte/studenter/elever er oppmerksomme på at bruksretten ikke gir anledning til å kopiere Programvaren over på andre datamaskiner enn de som abonnementsavtalen omfatter. Kunden er ansvarlig for eventuelt misbruk foretatt av egne ansatte/studenter/elever, uansett om Kunden var klar over misbruket eller ikke.

Dersom Programvaren er installert på en datamaskin som Kunden selger eller på annen måte mister rådigheten over, opphører samtidig retten til å bruke Programvaren på den aktuelle datamaskinen. Programvaren skal slettes fra datamaskinen forut for salget. Kunden plikter å underrette eventuelle kjøpere eller andre som disponerer en datamaskin etter avtale med Kunden, om plikten til å slette Programvaren og at det er ulovlig å kopiere eller bruke Programvaren ut over det som følger av abonnementsvilkårene. 

Kunden har ikke rett til å foreta endringer, modifikasjoner eller tilpasninger i Programvaren ut over det som følger av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 39i.

 

7. Overdragelse og endring

Leverandøren har rett til å overdra sine plikter og rettigheter etter denne avtalen til annet selskap innenfor samme konsern. For overdragelse av retten til å motta vederlag gjelder pkt. 4 annet ledd.

Kunden har ikke rett til å overdra bruksretten eller sine øvrige plikter og rettigheter etter abonnementsavtalen.

Ved endring som består i økning av bruksrettens omfang eller i endring av avtaletype, vil det kunne påløpe ytterligere abonnementsvederlag iht. Leverandørens gjeldende prisliste på tidspunkt for endringen. Tidligere fakturert beløp refunderes ikke. Eventuell reduksjon i årlig avgift trer først i kraft ved fakturering for neste avtaleperiode.

Ved endringer i Avtalen utstedes ny Avtale som inneholder de endrede abonnementsvilkårene og som erstatter tidligere inngått Avtale.

 

8. Varighet og opphør

Avtalen trer i kraft på den dato som følger av pkt. 2.1. 

Avtalen varer i en periode på 1 – ett – år fra ikrafttredelsesdatoen. Avtalen fornyes deretter automatisk for ett år av gangen, med mindre abonnementet blir sagt opp skriftlig senest 1 – én - måned før utløpet av en periode.

Dersom det er avtalt månedlig betaling av abonnementsavgift, jf. pkt. 4, varer avtalen i 1 – én – måned fra ikrafttredelsesdatoen, og blir fornyet automatisk for 1 – én – måned av gangen, med mindre abonnementet blir sagt opp skriftlig forut for fornyelsesdatoen. 

Dersom avtalen blir sagt opp opphører bruksretten, jf. pkt. 2.1.

 

9. Behandling av personopplysninger

Gjennomføring av Avtalen forutsetter at Leverandøren kan behandle personopplysninger om Kundens brukere av Programvaren, blant annet for å kontrollere at abonnementsavtalens vilkår er oppfylt. Kunden bekrefter at personopplysningene er oppgitt frivillig, og at Kunden i forhold til den enkelte bruker har rett til å utlevere disse opplysningene til Leverandøren. 

Behandlingsansvarlig er Clue Norge AS v/daglig leder. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre dette er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen som nevnt. Den enkelte registrerte kan kreve innsyn i sine personopplysninger, retting av uriktige personopplysninger og på nærmere vilkår sletting av personopplysningene.

Clue Norge AS' behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i Personvernpolicy for Clue Online

 

10. Leverandørens rettigheter til Programvaren

Leverandøren har på grunnlag av opphavsrett, databaserettigheter og særskilt disposisjonsrett en enerett til å disponere over Programvaren og tilhørende dokumentasjon. Kunden får utelukkende slik bruksrett til Programvaren som er angitt i Avtalen og abonnementsvilkårene.

 

11. Mislighold

Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til abonnementsavtalen, og dette ikke skyldes force majeure eller forhold som den andre part er ansvarlig for. Ved mislighold kan den krenkede part holde tilbake sin ytelse, men ikke åpenbart mer enn det som er påkrevd i forhold til misligholdet.

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap med følgende begrensninger:

A.     Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

B.     Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste og tapt forventet besparelse, dekkes ikke.

C.    Erstatningskrav rettet mot Leverandøren kan ikke overstige den årlige abonnementsavgift for inneværende år og uansett ikke overstige NOK 50.000. Tilsvarende begrensning gjelder ikke for Leverandørens krav mot Kunden som følge av at Kunden krenker eller medvirker til å krenke Leverandørens    immaterielle rettigheter.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Uten hensyn til det som tidligere er nevnt, aksepterer Kunden å betale en konvensjonalbot dersom Kunden krenker eller medvirker til å krenke Leverandørens immaterielle rettigheter til Programvaren. Konvensjonalboten settes til NOK 10 000 per ulovlige eksemplar av eller ulovlige tilgang til Programvaren. Leverandøren kan velge å kreve erstatning etter 2. og 3. avsnitt i dette punktet istedenfor konvensjonalbot.

 

12. Henvendelser

Alle henvendelser fra Leverandøren til Kunden vedrørende denne avtalen vil bli rettet til den kontaktpersonen som er angitt i Avtalen. Kunden kan endre sin kontaktperson ved skriftlig meddelelse til Leverandøren.

 

13. Tvisteløsning og verneting

Tvist mellom partene om virkning, innhold eller gjennomføring av denne avtalen, søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppstod avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

 

Avtalen og abonnementsvilkårene er underlagt norsk rett.